Младеж

Младеж

Образователна мобилност за младежи и младежки работници

Младежките обмени позволяват на групи от млади хора от различни страни да се срещат и да съжителстват за период до 21 дни. По време на младежкия обмен участниците изпълняват предварително подготвена работна програма, включваща работни ателиета, практически упражнения, дебати, ролеви игри, симулации, дейности на открито и др.  Младежките обмени се основават на транснационалното сътрудничество между две или повече участващи страни от различни държави в или извън ЕС.

 

Насоки за защита и безопасност на участниците (версия на английски език / версия на български език).

Ръководство с информация за законодателството в отделните държави членки по отношение на защитата на участниците.


Европейската доброволческа служба дава възможност на млади хора между 17-30 годишна възраст да изразят своята лична отдаденост  към обществото чрез реализиране на неплатена и целодневна доброволческа служба за период до 12 месеца в друга страна в или извън ЕС.Тази дейност позволява на доброволците да допринасят към всекидневната работа на организации, работещи в сферата на: младежките политики; личностното и образователното развитие на младите хора; гражданската ангажираност, както и други сфери като социални грижи, социално включване на хора в неравностойно положение, околна среда, образователни програми в сферата на неформалното образование, ИКТ и медийна грамотност, култура и креативност и др.

Всяка организация, която желае да участва в ЕДС, трябва да бъде акредитирана.

Повече информация относно кандидатстването за акредитация на младежки доброволчески организации, може да намерите тук.

Резултати от проведена акредитация по Европейска доброволческа служба може да откриете тук.

 

От файловете по-долу можете да изтеглите публикации, свързани с правата и задълженията в ЕДС, повишаване на качеството в ЕДС, както и практически насоки за реализацията на дейностите в проектите.

 

ЕДС информационен пакет - EVS info kit

Ръководство за ментори в ЕДС

Ръководство - Повишаване на качеството на ЕДС проектите

EVS Galaxy - Ръководство за ЕДС координатори


Мобилност на младежки работници подкрепя професионалното развитие на младежките работници под формата на: 
участие на младежките работници в семинари, обучителни курсове, контактни семинари, учебни визити;период на наблюдение в чужбина в организация активна в младежкия сектор.