Междусекторно сътрудничество

Междусекторно сътрудничество

Предложенията за междусекторно сътрудничество следва да се фокусират са - връзката, целите и приложимостта на предвидените проектни дейности към повече от една област на образованието и обучението. Освен това, проектните предложения следва да демонстрират потенциал за въздействие извън рамките на партньорството и между отделните сектори.

Необходимо е кандидатът да посочи във формуляра за кандидатстване, кой образователен сектор е най-засегнат (водещ) от проектното предложение.

Форматът на междусекторните проекти може да включва дейности като:

  • разработване, тестване, адаптиране, трансфериране и прилагане на иновативни учебните програми, курсове и съвместни учебни програми
  • дейности, които засилват сътрудничеството между организации, с оглед на установяването на обмен на добри практики;
  • дейности, които насърчават разработването, изпробването и/или прилагането на иновативни практики в областта на образованието, обучението и младежта;
  • дейности, които улесняват признаването и валидирането на знания, умения и компетентности, придобити чрез формално, неформално, самостоятелно обучение;
  • подобряване на квалификационни рамки, трансфер на кредити, осигуряване на качество в образованието и обучението.