Професионално образование

Професионално образование

Стратегическите партньорства в областта на професионалното образование и обучение са насочени към:

 

  • Предлагане на методи, практики, иновативни учебни програми в областта на професионалното обучение, с цел насърчаване съответствието между учебните програми и потребностите на пазара на труда в подкрепа на създаване на качествени методи и развитието на добри практики;
  • Подпомагане признаването и сертификацията на знания и компетентности на национално ниво чрез ефективни системи за осигуряване на качеството на учебните резултати посредством Европейски и национални квалификационни рамки и инструменти за валидиране;
  • Развитие на гъвкави възможности за развитие на обучаемите в сферата на професионалното образование;
  • Приложение на кредитния трансфер (ECVET) и осигуряване на качеството (EQAVET) от страна на доставчиците на професионално образование и обучение.

 

Участие в дейностите на Програмата могат да вземат всички държавни или частни организации, активни в областта на професионалното образование, или всяка друга област, свързана с него.