„Интерактивни методи в изграждането на образователно приобщаване в общообразователните училища и детски градини"

  "Интерактивни методи в изграждането на образователно приобщаване в общообразователните училища и детски градини"

24-27 октомври, гр. София

 


 

 

През новата учебна година се очаква в България да започне изграждане на приобщаващо образование според Закона за предучилищното и училищното образование в цялата училищна система. Към настоящия момент много общообразователни учители не са добре подготвени да предоставят обучение на всички свои ученици с различни образователни трудности, социално изключени общности, ученици в конфликт със закона, деца от бежански семейства и др. Обучението предложи на участниците разнообразен инструментариум за подкрепа и директна работа с ученици с разнообразен профил и културно многообразие.

 

В рамките на два дни се представи европейски и национален опит в сферата на образователното приобщаване и иновативни техники за подкрепа на ученици с разнообразен произход. В първия ден участниците се запознаха с основните теоретични концепции и презентации, а във втория се работи в малки групи с практически казуси и рефлексия

 

 

   в процес на работа 

 

 

 

                     

    Екипът на ЦРЧР