Международен балкански образователен и научен конгрес

 

               

                   Международен балкански образователен и научен конгрес 

 


 

От 28 до 30 септември 2017 г. в Несебър се проведе ХІІ международен балкански образователен и научен конгрес с основен фокус: Образование за живота, професионалната реализация и благополучието.  В събитието участваха университетски преподаватели от педагогическите факултети на висши училища от България, Хърватия, Македония и Турция. В една от секциите на конгреса, в която бяха разглеждани иновации в образованието за интелигентен растеж, доц. д-р Силвия Цветанска – национален съветник ECVET направи презентация на тема: „Европейската кредитна система за професионално образование и обучение като инструмент за насърчаване на ученето през целия живот“.  Доц. Цветанска запозна аудиторията с предимствата на ECVET като инструмент за подобряване на признаването на квалификациите и осигуряване на прозрачност и съпоставимост на резултатите от ученето при придобиването на професионална компетентност. Тя разказа за опита от приложението на системата в България и за усилията на екипа от национални съветници заедно с експертите от НАПОО и ЦРЧР да популяризират ECVET сред повече заинтересовани страни. Дискутиран беше и въпросът за динамиката на пазара на труда, за разминаването между изискванията на работодателите и качеството на подготовката на завършващите специалисти. В тази връзка бяха отбелязани ползите от прилагането на ECVET в подкрепа на непрекъснатото професионално усъвършенстване.

 

 

 

Екипът на ЦРЧР

02.10.2017г.