Подкрепа на образованието

Третата ключова дейност на програма „Еразъм +”, „Подкрепа за реформиране на политиките” има за цел да улесни модернизацията на системите за образование и обучение, чрез изграждане на политическо сътрудничество между държавите-членки. Дейността ще се администрира от Националните агенции във всяка страна членка на програмата. В рамките на подкрепата за реформа на политиката ще продължи изпълнението на заложените цели в сферата на професионалното образование и обучение, както и ще се разшири сътрудничеството между други съществуващи инструменти за развитие на системата като Европас, Еврогайдънс, Евридика, eTwinning, Eurodesk, Европейска квалификационна рамка и Европейска система за трансфер на кредити в сферата на професионалното образование и обучение. Българските институции от сферата на професионалното образование и обучение ще имат възможност да черпят сравнителна информация и добри практики от европейските мрежи и инструменти в областта като участват в различни национални и европейски форуми, аналитични и статистически образователни изследвания, пилотни обучения за прилагане на иновации.
 

Дейност „Структурен диалог” насърчава активното участие на млади хора в демократичния живот и дебатa по въпроси, фокусирани върху теми и приоритети, определени от обновената политическа рамка в сферата на младежта. Структурен диалог е наименованието, използвано за дискусии между млади хора и отговорните за младежката политика с цел постигането на резултати, които са полезни за създаването на политики. Дебатът е структуриран около приоритети и срокове и предвижда събития, на които млади хора обсъждат предварително планирани теми както помежду си, така и с отговорните за формирането на политиките, с експерти в областта на младежта и с представители на публични власти, работещи по въпросите на младежта.
 

Крайният срок за подаване на проектопредложения към Националната агенция е 26 април 2016г.

 

НОВО!

Покана за кандидатане с краен срок - 26 април 2017г.

 

Резултати от селекция на проектни предложения по КД 3, по покана за кандидатстване с краен срок - 26 април 2017г. 

 

Резултати от селекция на проектни предложения по КД 3, по покана за кандидатстване с краен срок - 02 февруари 2017г. 

 

Резултати от селекция на проектни предложения по КД 3, по покана за кандидатстване с краен срок - 04 октомври 2016г. 

 

Резултати от селекция на проектни предложения по КД 3, по покана за кандидатстване с краен срок - 26 април 2016г. 

 

Регистрационни номера на подадените проектни предложения по Покана за кандидатстване с краен срок - 02 февруари 2016г. - Архив

 

Покана за кандидатане с краен срок - 02 февруари 2017г.  - Архив

 

Покана за кандидатане с краен срок - 26 април 2016г. - Архив

 

Покана за кандидатване с краен срок 02 февруари 2016  - Архив

 

Покана за кандидатстване с краен срок 01 октомври 2015 - Архив

 

Покана за кандидатстване с краен срок 30 април 2015 - Архив

 

РЕЗУЛТАТИ от селекцията на проектни предложения по дейност КД3, подадени по Покана за кандидатстване 01 октомври 2014г. - Архив.