Съвместни магистърски програми

Еразмус Мундус съвместни магистърски програми (Erasmus Mundus Joint Master Degrees) – КД1

 

    

 

Интегрирана международна магистърска програма, проведена от международен консорциум от висши училища от и извън Европа, съответстваща на 60, 90 или 120 кредита. Програмата е наследник на Програма „Еразмус Мундус“. Еразмус Мундус съвместни магистърски програми предлагат стипендии на отлични студенти и персонал от цял свят. Периодът на обучение в магистърска програма трябва да бъде реализиран в най-малко две европейски държави, представени в консорциума.

 

 

Участие на организации:

 

1. Легитимни участници - участваща организация може да е всяка публична или частна организация, установена в държава по програмата или в държава партньор, която допринася пряко и активно за провеждането на СМПЕМ. Например такава организация може да е:

 

- висша учебна институция;

 

- публично или частно, малко, средно или голямо предприятие (включително социално предприятие);

 

- публичен орган на местно, регионално или национално равнище;

 

- организации с нестопанска цел, сдружения, НПО;

 

- научноизследователски институт.

 

 

2. Състав на консорциума – 3 Висши училища от минимум 3 различни Програмни държави.

 

 

3. Продължителност на проекта - в зависимост от продължителността на програмата (1-2 години) Консорциума ще получи финансиране за 4/5 години, за да финансира 1 подготвителна година, последвана от 3 последователни записвания на студенти.

 

 

4. Продължителност на дейностите

 

Подготвителна година: 1 академична година

 

Изпълнение на програмата: 3 последователни записвания на студенти, обхващащи 1-2 академични години

 

 

5. Кандидатстване

 

Кой може да кандидатства? - ВУИ, установена в държава по програмата. ВУИ кандидатства за подкрепа от името на консорциума за СМПЕМ. Филиали на ВУИ от държави партньори, установени в държави по програмата, или филиали на ВУИ от държави по програмата, установени в държави партньори, не могат да кандидатстват за подкрепа;

 

Къде се кандидатства? - Пред Изпълнителната агенция за образование, аудиовизия и култура в Брюксел.

 

Кога се кандидатства? - Кандидатите трябва да подадат своите заявления за безвъзмездни средства не по-късно от 18 февруари 2016г., 12:00 ч. (на обяд, брюкселско време) за проекти, стартиращи между 1 август и 31 октомври същата година - Покана за кандидатстване

 

Как се кандидатства? - Подробна информация за процедурата за кандидатстване можете да намерите в част В от настоящото ръководство. (http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/documents/erasmus-plus-programme-guide_en.pdf )

 

 

 

Участие на граждани:

 

Студенти на ниво магистър, членове на персонала на участващите организации, поканени университетски учени (гост-лектори) от държави по програмата и държави партньори.

 

 

1. Студентска стипендия, която включва:

 

- Пълна стипендия, която покрива учебни такси, пътни разходи и издръжка;

- Застраховки;

- Обучение в най-малко две различни Програмни държави, част от Консорциума;

- Признаване на обучението – joint or multiple degree;

- Erasmus+ Student and Alumni Association.

 

2. Участие в магистърски програми:

 

- Еразмус Мундус Магистърски курсове - Erasmus Mundus Masters Courses (EMMCs);

 

- Еразмус Мундус Съвместни магистърски програми - Erasmus Mundus Joint Master Degrees (EMJMDs).

 

 

3. Участие в докторски програми:

 

- Еразмус Мундус Съвместни докторски програми - Erasmus Mundus Joint Doctorates (EMJDs)

 

- Докторски програми по Дейност "Мария Кюри", Програма "Хоризонт 2020" - Marie Skłodowska-Curie Actions.

 

 

4. Кандидатстване:

 

Студентите кандидатстват за стипендия пряко пред избрания от тях консорциум и преминават през конкурсна процедура за подбор, организирана от участващите в консорциума университети.

 

Подборът, одобряването и мониторингът на отделните получатели на стипендии са отговорност на консорциума.

 

 

 

Важни документи:

 

Програмното Ръководство по Програма „Еразъм+“  (версия на английски език)

 

Как да подготвим добро проектно предложение? - How to prepare a competitive proposal?

 

Информация за Еразмус Мундус съвместни магистърски програми

 

Кратко ръководство за селектирани висши учебни институции от Партньорски държави -  Quick reference guide for selected higher education institutions in Partner Countries

 

Информация за Еразмус Мундус съвместни магистърски програми - за институции 

 

Quality Assurance in Erasmus Mundus Joint Master Degrees

 

 Erasmus Mundus joint master degrees - The story so far