Обща информация

Центърът за развитие на човешките ресурси (ЦРЧР) е юридическо лице по чл. 60 от Закона за администрацията – второстепенен разпоредител с бюджет към министъра на образованието и науката със седалище и адрес на управление: София 1000, район „Средец“, ул. „Граф Игнатиев“ №15, ет. 4.

 

Центърът за развитие на човешките ресурси администрира, насърчава, консултира, организира и координира участието на Република България в Програмата на Европейския съюз в областта на образованието, обучението, младежта и спорта „Еразъм+“ и в нейните съпътстващи хоризонтални програми и дейности и други европейски и международни образователни програми с цел:

 

 • постигане на целите на Стратегията „Европа 2020“;

 

 • постигане на целите на Стратегическата рамка за европейско сътрудничество в сферата на образованието и обучението „ECVET”;

 

 • устойчиво развитие на партньорството между Република България и другите държави членки на Европейския съюз, в областта на висшето образование;

 

 • постигане на общите цели на Оперативната рамка за европейско сътрудничество по въпросите на младежта;

 

 • популяризиране на европейските ценности в съответствие с Договора за функционирането на Европейския съюз и хартата на основните права на Европейския съюз.

 

Центърът за развитие на човешките ресурси изпълнява функциите на Национална агенция по Програма „Еразъм+“.

 

ЦРЧР осъществява дейностите по информиране и консултиране, свързани с работата на Euroguidance център България в сферата на професионалното ориентиране. Центърът, посредством Национален Europass център, координира дейностите по разпространение и прилагане на инициативата Europass в България. Администрира и координира дейността еTwinning на Европейския съюз. Участва в мрежата „Евридика”, която предоставя информация и анализи относно европейските образователни системи и политики.

 

Центърът за развитие на човешките ресурси разполага с екип от служители, притежаващи професионални компетенции, съответстващи на изискванията за работа в сферата на образованието, обучението и младежките дейности, с цел ефективното управление на Програма „Еразъм+“ и нейните съпътстващи програми и дейности.

 

В качеството си на Национална агенция по Програма „Еразъм+“ Центърът изпълва редица дейности, част от които са да:

 

1. Насърчава и координира участието на Република България в програми и инициативи, свързани с изграждането и укрепването на европейските системи за образование и обучение и отговаря за изпълнението им в рамките на своите правомощия.

 

2. Координира и управлява дейности, свързани със селекция, финансиране, администриране, наблюдение, оценка и контрол на проекти в областта на образованието и обучението и младежките дейности;

 

3. Изпълнява договори и проекти по оперативните програми, съфинансирани от структурните и инвестиционни фондове на Европейския съюз, както и по други национални и международни програми;

 

4. Взаимодейства с органите на изпълнителната власт и органите на местното самоуправление във връзка с реализирането на одобрени проекти;

 

5. Предоставя консултации и обучение по Програма „Еразъм+“ и нейните съпътстващи и хоризонтални програми и дейности;

 

6. Прилага правилата за финансово администриране и договорните условия по Програма „Еразъм+“;

 

7. Осигурява подходяща инфраструктура за администрирането на Програма „Еразъм+“;

 

8. Анализира нуждите и потенциалните възможности за участие на Република България в образователни и обучителни програми и инициативи в сътрудничество с компетентните институции на национално и европейско ниво;

 

9. Насърчава и допринасяне за укрепването на международната и националната партньорска мрежа при разработване на проекти и програми в сферата на образованието и обучението;

 

10. Създава условия за ефективното и прозрачно управление на средствата, предоставени от Европейския съюз;

 

11. Разработва и прилага етични стандарти и процедури за недопускане и избягване на конфликт на интереси;

 

12. Осъществява проекти и изследвания в областта на образованието и обучението в координация а Министерство на образованието и науката и с други национални и международни органи и организации.

 

При изпълнение на дейността си центърът спазва следните основни принципи:

 

 • законосъобразност и ефективност;

 

 • прозрачност на вътрешните правила и процедури;

 

 • последователност и обективност в процеса на вземане на решения;

 

 • отговорност и отчетност;

 

 • равно третиране и недопускане на дискриминация;

 

 • разделяне на функциите и недопускане на корупционни практики и конфликт на интереси;

 

 • недопускане на двойно финансиране на проекти от европейски и национални източници на финансиране.