Кредитна мобилност

 

 

Образователна международна мобилност, насочена към студенти, преподавателски и непреподавателски състав от висшите училища от/към  Програмни и Партниращи страни на Програма „Еразъм+“

 

 

 

 

 

 

1.    Видове мобилност:


Студентска мобилност (Student mobility):


- видове мобилност – студентска мобилност с цел обучение и мобилност с цел практика (от 2016г.);
- продължителност на мобилността –  за мобилността с цел обучение: минимум 3 месеца до 12 месеца, за мобилността с цел практика: минимум 2 месеца до 12 месеца;
- възможност за участие във всеки цикъл на образование (бакалавър/магистър/докторант) + наскоро завършили „recent graduates”;
Продължителността на всяка една от мобилностите не трябва да надвишава 12 месеца.

- кандидатстване – участникът трябва да е студент в университет, участващ по програмата;

Селекцията на участниците се извършва в техния университет.

- финансиране – месечен грант спрямо приемащата държава и грант за транспорт.


Мобилност на персонала (Staff mobility)
:


- видове мобилност – преподавателска мобилност с цел преподаване и мобилност на персонала с цел обучение;
- продължителност на мобилността - от 5 дни до 2 месеца (без дните за път);

Минимум 8 часа преподавателска дейност на седмица (или по-кратък период).

- кандидатстване – участникът трябва да е нает  в университет, участващ по програмата. Селекцията на участниците се извършва в техния университет;
- финансиране – дневен грант за издръжка и грант за транспорт.

2.    Кандидатстване


Само висшите училища от Програмните страни могат да кандидатстват самостоятелно или като част от Консорциум с проектно предложение  към съответната Национална агенция.  Националната агенция публикува на сайта си Годишна покана за подаване на предложения.
 

Тук може да намерите Програмното Ръководство по Програма „Еразъм+“ 


Тук можете да намерите бюджета за България за 2018г.
 

Архив: бюджет за България за 2017г.
 

Архив: бюджет за България 2016г.
 

Тук може да намерите брошури на съответните езици:
- за институциите:
EN, FR, ES, PT, RU, AR, ZH;
- за участниците: BG,
EN, FR, ES, PT, RU, AR, ZH.

 


Подадени предложения по КД1 - "Мобилност между програмни и партниращи държави“,  Покана за кандидатстване към 15 септември 2016г.

 

Архив

 

Покана 2017/ Call  2017            Проектна документация                   Information from Partner countries