ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „Осигуряване на самолетни билети за превоз по въздух на пътници и багаж при служебни пътувания в страната и чужбина и съпътстващи ги дейности“

Дата на създаване на преписката: 25.09.2015
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 05.11.2015 17:00
Идентификационен номер на електронната преписка: ЗОП-10/25.09.2015
Процедура: Открита процедура
Статус: Възложена

Настоящата обществена поръчка има за цел да осигури самолетни билети при служебните пътувания в страната и чужбина на командировани лица от Център за развитие на човешките ресурси. Изпълнението на обществената поръчка следва да е съобразено с изискванията, посочени в техническата спецификация и добрите търговски практики в сферата на услугите, предмет на поръчката.

 • Protokol1.pdf 2015-11-18

  Протокол от Комисия по разглеждане, оценка и класиране на оферти по ОП „Осигуряване на самолетни билети за превоз по въздух на пътници и багаж
 • Saobshtenie_Cenovi_Oferti.pdf 2016-03-15

  Съобщение за отваряне на ценови оферти
 • Protokol_2.pdf 2016-03-14

  Протокол №2
 • Protokol3.pdf 2016-03-18

  Протокол №3
 • Reshenie.pdf 2016-03-29

  Решение за класиране
 • Dogovor04.pdf 2016-05-12

  Договор за обществена поръчка
 • Spravka.xlsx 2016-07-04

  Справка за извършени плащания